เรียนฟรี หลักสูตรประกาศนียบัตร

การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจ (E-Commerce)