หลักสูตรอบรม RAPID DELIVERY OF BUSINESS INTELLIGENCE USING POWER BI

 

หลักสูตร หลักสูตรอบรม Rapid Delivery Of Business Intelligence Using Power BI
ราคา Free
วันอบรม  9 สิงหาคม 2564
จำนวนวัน 1 วัน
เวลาอบรม 13.00 – 16.30 น.
สถานที่อบรม Online (Link การอบรมจะจัดส่งไปทาง E-mail ในภายหลัง)
สถานะ เปิดรับสมัคร

Coures Description

ในหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักและมีความเข้าใจในตัวโปรแกรม Power BI และสามารถประยุกต์visuals ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายได้ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Power BI เพื่อสร้าง Dashboard สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว และ ได้เรียนรู้เรื่อง DAX เพื่อสร้างสูตรอย่างง่าย

Level

Beginner

 

Course Outline


Lesson 1 : แนะนำให้รู้จักกับ Power BI

   • การดาวน์โหลด ติดตั้งและปรับแต่งค่าต่างๆ ของ Power BI
   • แนะนำ Power BI Interface
   • ประเภทของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ

Lesson 2 : ทำความรู้จักกับเครื่องมือของ Power Query Editor

   • Data pre-processing จัดการ data transformation ให้พร้อมใช้งาน ด้วย Power
    Query Editor
   • การจัดการ Data Types
   • การสร้าง Relationship และ Data Model

Lesson 3 : Relationship และ Data Model

   •  การสร้าง Relationship และ Data Model
   • การสร้างความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล Table Relationships

Lesson 4 : รู้จักเครื่องมือในการออกแบบ Visualization | Report View

   •  Visualization on Power BI แนะนำ Visual มาตรฐานที่อยู่ใน Power BI
   • การสร้าง และปรับแต่ง กราฟ แผนภาพ แผนที่ในรูปแบบต่างๆ
   • ตัวอย่างการสร้างการวิเคราะห์ข้อมูล และสร้าง Visual Analytic ในรูปแบบต่างๆ
   • การสร้างและปรับแต่งหน้า Dashboard

Lesson 5 : การสร้างสูตรคำนวณและหาค่าต่างๆ ด้วย DAX

Lesson 6 : Workshop การสร้าง Dashboard เพื่อการวิเคราะห์