หลักสูตรอบรม Rapid Delivery Of Business Intelligence Using Power BI

หลักสูตรอบรม Rapid Delivery Of Business Intelligence Using Power BI

วันอบรม : 7 พฤษภาคม 2564
เวลาอบรม : 13.00 – 16.30 น.
ราคา : FREE
สถานที่อบรม : Online (Link การอบรมจะจัดส่งไปทาง E-mail ในภายหลัง)
Level : Beginner

ในหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักและมีความเข้าใจในตัวโปรแกรม Power BI และสามารถประยุกต์visuals ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายได้ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Power BI เพื่อสร้าง Dashboard สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว และได้เรียนรู้เรื่อง DAX เพื่อสร้างสูตรอย่างง่าย

หลักสูตรอบรม Data Visualization as a Service by Power BI

หลักสูตรอบรม Data Visualization as a Service by Power BI

วันอบรม : 11 ตุลาคม 2562
เวลาอบรม : 09:00 – 16:00 น.
ราคา : FREE
สถานที่อบรม : อาคารไทยซัมมิท ชั้น 16 ห้อง 16-1

Intermediate

ในหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างง่ายกับประเภทของข้อมูลที่มีความหลากหลายได้ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ Power BI เพื่อสร้าง Dashboard ได้เรียนรู้เรื่อง DAX เพื่อสร้างสูตรอย่างง่าย

หลักสูตรอบรม Data Visualization

หลักสูตรอบรม Data Visualization

วันอบรม : 17 พฤษภาคม 2562
เวลาอบรม : 09:00 – 16:00 น.
ราคา : FREE
สถานที่อบรม : อาคารไทยซัมมิท ชั้น IT ห้อง Board Room

Level :
Beginner

ในหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การออกแบบ Dashboard การเลือกใช้กราฟ ในการแสดงผล และ องค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการออกแบบหน้าจอการแสดงผล สำหรับระบบ Business Analytics